Záruka a reklamace

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Standardní záruční doba (2 roky - komponenty, zapletená kola, náhradní díly)

Standardní záruční doba na výrobky CAMPAGNOLO je 2 roky. Tuto standardní záruční lhůtu lze za určitých podmínek rozšířit na 3 roky. Toto rozšíření záruční doby NELZE uplatnit u výrobků zakoupených v elektronických prodejnách a na náhradní díly. Záruční doba na náhradní díly je vždy 2 roky.

Podmínky NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ DOBY jsou popsány v odstavci Limitovaná záruka.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruku nelze uplatnit na zboží, u kterého byl odstraněn identifikační štítek/nálepka.

Limitovaná záruka (3 roky - mechanické komponenty, zapletená kola)

Firma Campagnolo poskytuje na své výrobky nadstandardní záruční podmínky, které jsou shrnuty v dokumentu Limitovaná záruka.
Limitovaná (nadstandardní) záruka 3 ROKY je poskytována na veškeré MECHANICKÉ výrobky Campagnolo zakoupené u autorizovaných prodejců/servisních center.

Na výrobky zakoupené prostřednictvím elektronických obchodů se podmínky nadstandardní – limitované záruky nevztahují tj. záruční doba na takto zakoupené výrobky je pouze 2 roky!

Jestliže jakýkoli výrobek CAMPAGNOLO bude vykazovat materiálovou či výrobní vadu, kterou lze zahrnout do podmínek této"LIMITOVANÉ ZÁRUKY" bude opraven či vyměněn dle uvážení firmy CAMPAGNOLO a to během 90 (devadesáti) pracovních dnů ode dne obdržení vadného výrobku "AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM STŘEDISKEM CAMPAGNOLO". Firma Campagnolo nese veškeré náklady na náhradní díly popřípadě nový komponent. Zákazník pak nese náklady týkající se dopravy a práce vynaložené na opravu či výměnu reklamovaného komponentu.

Firma Campagnolo si v případě výměny či opravy vyhrazuje právo nahradit vadný díl či komponent výrobkem z nové řady, který může být vzhledově odlišný.

Na elektronické komponenty řad EPS se podmínky Limitované záruky nevztahují.

Tato záruka se nevztahuje na škody, vyplývajících z nehod, úprav, zanedbání údržby, nesprávné montáže, nesprávné opravy či seřízení, použitím navazujících dílů neschválených či nedoporučených firmou CAMPAGNOLO. Záruka se též nevztahuje na výrobky použité například k akrobatickým, závodním, reklamním nebo jiným podobným účelům. Tato záruka se též nevztahuje na kosmetické vady povrchů součástek. Do tohoto "ujednání" nelze začlenit ani nářadí, maziva, brzdové destičky a další spotřební díly, stejně tak jako jakékoli náklady spojené s dopravou výrobku "do" či "ze" servisního střediska CAMPAGNOLO či prací vynaloženou na opravu/výměnu reklamovaného komponentu.

 Bližší informace o záručních podmínkách Vám podá Vaše ASC (Autorizované Servisní Centrum Campagnolo).

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je povinen zboží vrátit nepoužité a v původním nepoškozeném obalu.
Kupující i prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním/odesláním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě v písemné formě nebo e-mailem (campagnolo@sirer.cz). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace doporučujeme použít předvyplněný formulář:
formulář pro odstoupení od smlouvy.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to úhradou částky na bankovní účet kupujícího.Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Práva a povinnosti vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
UPOZORNĚNÍ: při splnění určitých podmínek poskytuje firma Campagnolo tzv. LIMITOVANOU ZÁRUKU, která prodlužuje standardní záruku z 24 měsíců až na 36 měsíců. Podrobnosti o této nadstandardní záruce naleznete v sekci záruční doba.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je vždy povinen doložit doklad jasně prokazující původ a datum nabytí zboží. Bez doložení tohoto dokladu nelze zahájit reklamační řízení. Pro zjednodušení a urychlení reklamačního procesu doporučujeme použít předvyplněný formulář, , který si můžete stáhnout zde: reklamační formulář.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Adresa pro zasílání reklamací a veškeré ostatní korespondence

Veškeré reklamace, popřípadě jakoukoliv jinou koresponcenci, zasílejte prosím na adresu:

Šírer s.r.o.
Vít. Hálka 368
266 01 Beroun
tel: 775 590 956


Vše o nákupu

Aktuality

Archiv aktualit